Polityka prywatności ochrony danych osobowych

Polityka prywatności ochrony danych osobowych

I. PREAMBUŁA

Odwiedzając Naszą witrynę i korzystając z usług na niej udostępnionych, powierzasz Nam Swoje dane osobowe, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności.
Niniejsza Polityka służy, jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

II. Informacje OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą mieć różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych.

W jaki sposób, w oparciu, o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także zrozumiałego przedstawienia celów, dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się określoną powyżej zasadą, by Nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności w tym ilekroć, gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Administratora, staramy się przeanalizować i zrównoważyć Nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów.
Oświadczamy, że jako Administrator danych osobowych nie przetwarzamy danych osobowych
w oparciu o Nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

III. INFORMCJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZCYZNYCH, KTÓYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator Danych

Spełniając Nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.pgslng.pl jest spółka PGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z siedzibą w Odolanów (kod 63-430 Odolanów.), przy ul. Krotoszyńska 148.

Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam informację na adres e-mail biuro@pgslng.pl.
Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Masz prawo się skontaktować e-mailowo pisząc na adres odo@gge.com.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:
Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczą:

osób fizycznych (klientów lub potencjalnych klientów, pracowników lub potencjalnych pracowników) kontaktujących się przez udostępniony formularz kontaktowy w celu uzyskania informacji o ofercie handlowej, pracy lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy;
osób fizycznych (użytkowników strony) korzystających z informacji o spółce, usługach/produktach udostępnionych na stronie www.

IV. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Odwiedzając Naszą stronę internetową lub korzystające z udostępnionych na stronie usług przekazujesz Nam Swoje dane osobowe, w stosunku, do których Masz prawo do kontroli ich przetwarzania.
W założeniu Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Nas wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na usług w przypadkach:

 • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika,
 • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www,
 • analizowania statystyki odwiedzin strony www w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie  i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie),
 • działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz. Przykładowo, jeżeli Chcesz zadać Nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych.

1. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe możemy zbierać w jednym lub większej liczbie poniżej zdefiniowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies (patrz polityka plików cookies), które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności o urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
 • w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu (poprzez formularz kontaktowy) oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości. Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy), a przede wszystkim minimalny
  w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, rozumianym, jako:
  - przedstawienie Tobie oferty handlowej w przypadku zapytania o przedstawienie oferty,
  - rozpatrzenie reklamacji, w przypadku jej złożenia,
  - innych, w zależności od treści przesłanej wiadomości.
 • w celu zamówienia kontaktu ze strony przedstawiciela handlowego.

2. Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:

 • formularza kontaktowego w zakresie:
  - Imienia i Nazwiska
  - Adresu e-mail
  - Tematu i treści wiadomości;
 • Zarządzania stroną www, w zakresie
  - Adresu IP;
  - Danych urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;
  - Danych demograficznych.

3. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP użytkownika na żądanie uprawnionego podmiotu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa np. organów państwowych w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług/produktów online udostępnionych na stronie www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Naszej strony lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w Naszej stronie,
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do www. preferencji.

5. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim jeśli nie zaistnieje jedna
z następujących okoliczności:
Udostępniania danych spółkom powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej, do której spółka PGS Sp. z o.o. należy. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki prywatności
w ramach Grupy Kapitałowej zaliczamy:

 • GGE sp. z o.o.
 • Duon Praszka sp. z o.o.
 • Duon Dystrybucja sp. z o.o.
 • Elgas Energy sp. z o.o.
 • Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o.
 • Idea98 sp. z o.o.
 • Termico sp. z o.o.

Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę - w takim przypadku udostępniamy dane wskazanemu podmiotowi zgodnie z wyrażoną zgodą.

Istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe stronie trzeciej, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp. wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Naszego, użytkownika strony www.pgslng.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

6. Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał świadomość
i mógł skorzystać z przysługujących Tobie praw.

V. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez formularz kontaktowy, który zostały udostępniony stronie. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Twoje żądanie określonej czynności zgodnie
z celem przetwarzania, np., jeśli nie podasz Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi na przysłane zapytanie zgodnie z treścią przesłanej wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem formularza kontaktowego informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegoś powodu, oświadczamy, że jako Administrator Danych w celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych w określonym celu, usuniemy taką treść takiej wiadomości, o czym poinformujemy Cię na skazany adres e-mail.

konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora, które wyrażone są poprzez:

 • zarządzanie stroną www.pgslng.pl,
 • wymianą informacji o użytkownika pomiędzy podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej
 • dostosowaniem zawartości strony www.pgslng.pl do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz
 • zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w cyberprzestrzeni.

VI. Czas Przetwarzania

Naszym celem jest ochrona Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www. Czas ten określiliśmy:

a. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu jej wycofania lub do zakończenia celu przetwarzania opartego na zgodzie (maksymalny okres przetwarzania od zakończenia celu wynosi 12 miesięcy);
b. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie Naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
c. przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na obowiązujących przepisach prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII. COOKIES 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). 

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: polityka cookies.

VIII. TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, Ważne abyś pamiętał, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Nas zrealizowane, o ile nie spoczywa na Nas prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych).
 • Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności przetwarzanych danych.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na Nasze działanie niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Prawo to możesz wnieść poprzez stronę www.uodo.gov.pl
 • W celu zapewnienia realizacji przysługujących Tobie praw na mocy przepisów RODO, wszelkie niezbędne informacje o tym jak wnieść żądanie, przeczytaj tutaj.

IX. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji. W tym celu:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu; dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby.

Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

X. Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: biuro@pgslng.pl

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z Nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie spółki PGS Sp. z o.o., a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
63-640 Odolanów
ul. Krotoszyńska 148
tel.: 62 733 37 88

Na wszelkie otrzymane skargi udzielimy odpowiedzi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 4-02-2019 r.